Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto zmluva upravuje podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou MAXIMO Dvere s.r.o. (so sídlom 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10, IČO: 46 493 441, DIČ: 2820020830, IČ DPH: SK2820020830) – ďalej tiež „spoločnosť“ alebo „predávajúci“, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu na svojej internetovej stránke www.dvere-active.sk, ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru a/alebo poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú:
MAXIMO Dvere s.r.o.
sídlo: 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10,
IČO: 46 493 441,
DIČ: 2820020830, IČ DPH: SK2820020830
telefón: +421 0917/747-192
e-mail: obchod@netdvere.sk

1.3. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
webová adresa: www.soi.sk

 1. Objednávka tovaru

2.1. Na produkty (tovar) distribuované v elektronickom obchode spoločnosti MAXIMO Dvere s.r.o. na internetovej stránke www.netdvere.sk (ďalej tiež „elektronický obchod“) možno objednávky zadávať cez internet (online) na vyššie uvedenej internetovej adrese spoločnosti alebo telefonicky na kontaktné čísla uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke.

2.2. Pri nákupe treba uviesť dodacie a kontaktné údaje označené vo formulári.

 1. Postup pri kúpe tovaru

3.1. Kliknutím na sortiment elektronického obchodu možno prezerať tovar distribuovaný predávajúcim, ktorý je zoradený podľa kategórií. Po vybratí tovaru a zadaní údajov uvedených vo formulári možno odoslať predávajúcemu nezáväznú objednávku.

3.2. O doručenej nezáväznej objednávke elektronický obchod dá kupujúcemu spätnú väzbu emailom alebo telefonicky na ním uvedené kontaktné údaje. Predávajúci je oprávnený za účelom zistenia vhodnosti objednaného tovaru z hľadiska montáže zisťovať u kupujúceho údaje súvisiace so zameraním krídla dverí. Po poskytnutí potrebných údajov predávajúci pošle kupujúcemu celkovú cenovú ponuku na ním uvedenú e-mailovú adresu. Objednávka je záväzná, akonáhle kupujúci potvrdí naspäť emailom cenovú ponuku predávajúceho. Za záväznú objednávku kupujúceho sa považuje správa odoslaná z emailovej adresy kupujúceho, ktorý uviedol pri nezáväznej objednávke tovaru.

3.3. Takto potvrdené objednávky elektronický obchod splní v dodacej lehote podľa dohody zmluvných strán, najneskoršie však do 30 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky, predávajúci si však vyhradzuje právo, že v prípade prekážky dodania tovaru v uvedenej lehote môže predávajúci dodaciu lehotu predĺžiť maximálne o ďalších 30 dní pri súčasnom vyrozumení kupujúceho o tejto skutočnosti.

3.4. Ak objednaný tovar predávajúci nemá k dispozícii, je povinný o tejto skutočnosti ho bezodkladne informovať.

 1. Prevzatie tovaru, cena dopravy

4.1. Tovar objednaný v elektronickom obchode predávajúci doručí na miesto označené zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru. Súčasne v prípade žiadosti kupujúceho vykoná aj montáž a osadenie dverí, a to v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 16.00 hod. Povinnosť dodať tovar splní predávajúci odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo jeho zástupcovi a v prípade, že kupujúci si objedná aj montáž dverí, vykonaním montáže, pričom nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru (dverí), resp. vykonaním montáže a osadením dverí.

4.2. Cena dopravy v prípade dodania tovaru do vzdialenosti 100 km tam aj späť od sídla predávajúceho je zahrnutá v cene tovaru. V prípade, že tovar sa dodáva do vzdialenejšieho miesta, tak cena dopravy sa dohodne pri uzavretí kúpnopredajnej zmluvy, resp. doručením záväznej objednávky.

 1. Ceny, platobné podmienky

5.1. Ceny tovarov elektronický obchod zverejňuje a označuje na stránke, na ktorej je ten ktorý tovar popísaný, ako aj v nezáväznej objednávke. Ceny sú uvedené vrátane DPH a v eurách.

5.2. Faktúru predávajúci odovzdá kupujúcemu súčasne s tovarom, resp. po zaplatení ceny tovaru a montáže.

5.3. Kupujúci uhradí cenu tovaru spolu s cenou dopravy súčasne pri odovzdaní tovaru, resp. po vykonaní montáže a osadenia dverí.

5.4. Ak celkový počet objednaného tovaru (dverí) uvedeného v objednávke prevyšuje 3 ks, tak predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie zálohy vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru.

 1. Právo na odstúpenie

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, okrem prípadu, že už bola vykonaná montáž a osadenie dverí. Začatím osadenia dverí kupujúci stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorú skutočnosť kupujúci berie na vedomie a výslovne s tým súhlasí. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona číslo 102/2014 Z.z. v platnom znení.

6.2. V prípade odstúpenia sa kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je v takomto prípade povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby predtým, než je mu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4. Pri odstúpení je kupujúci oprávnený použiť tlačivo uvedené v prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a toto zaslať predávajúcemu elektronickou formou.

6.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Preto v prípade zistenia takejto skutočnosti je predávajúci oprávnený zraziť čiastku zodpovedajúcu takémuto zníženiu hodnoty tovaru.

 1. Záručné podmienky

7.1. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, že výrobca tovaru poskytuje záruku dlhšiu, než je uvedená v Občianskom zákonníku, tak platí táto záruka.

7.2. Predávajúci vyhlasuje a kupujúci berie na vedomie, že dvere predávané a uvedené na webstránke www.netdvere.sk sú určené výlučne ako vchodové dvere do bytov v bytových domoch. V prípade ich osadenia do iných stavebných otvorov (napr. rodinné domy) predávajúci nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za tovar z dôvodu, že predmetné dvere predávané a uvedené na webstránke wwwnetdvere.sk sú určené výlučne ako vchodové dvere do bytov v bytových domoch.

7.3. Predávajúci vyhlasuje, že dvere predávané a uvedené na webstránke www.netdvere.sk disponujú príslušnými certifikátom bezpečnosti, pričom trieda bezpečnosti je uvedená vždy pri zobrazení tých ktorých dverí. Táto skutočnosť však neznamená a predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté prekonaním týchto dverí ako prekážky pri akejkoľvek protiprávnej činnosti (napr. krádež vlámaním do bytu). Záruka sa nevzťahuje na nepriechodnosť dverí.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď vada vznikla v dôsledku nesprávneho používania alebo neodborných zásahov do predmetu kúpy.

7.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, na ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 1. Vybavovanie reklamácií a sťažností

8.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamácie a sťažnosti, a to písomnou formou zaslaním listu adresovaného predávajúcemu na adresu jeho sídla:

 • MAXIMO Dvere s.r.o. (so sídlom 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10
 • elektronicky na adresu: obchod@netdvere.sk
 • prostredníctvom internetovej stránky www.netdvere.sk

8.2. Reklamácie a sťažnosti zaslané spôsobom uvedeným v bode 8.1. a doručené predávajúcemu predávajúci je povinný vybaviť v lehote 30 dní a o výsledku je povinný informovať kupujúceho. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný svoje stanovisko odôvodniť. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho o tom, na ktorý orgán sa môže obrátiť so svojou reklamáciou alebo sťažnosťou, vrátane kontaktnej adresy tohto orgánu.

 1. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov sa riadi osobitnou úpravou, ktorá je zverejnená na webstránke predávajúceho www.netdvere.sk a je plnej v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z.z. v platnom znení.

 1. Záverečné ustanovenia

10.1. Otázky neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi predpismi a pravidlami zverejnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.netdvere.sk).

10.2. Prezeraním internetových stránok elektronického obchodu a zadaním objednávky používateľ, resp. kupujúci vyjadrujú súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

10.3. Spoločnosť MAXIMO Dvere, s.r.o. je oprávnená jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmena nadobudne účinnosť nasledujúcim pracovným dňom po jej zverejnení na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY