Dôležité informácie

Politika vrátenia peňazí
 1. Právo na odstúpenie

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, okrem prípadu, že už bola vykonaná montáž a osadenie dverí. Začatím osadenia dverí kupujúci stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorú skutočnosť kupujúci berie na vedomie a výslovne s tým súhlasí. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona číslo 102/2014 Z.z. v platnom znení.

6.2. V prípade odstúpenia sa kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je v takomto prípade povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby predtým, než je mu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4. Pri odstúpení je kupujúci oprávnený použiť tlačivo uvedené v prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a toto zaslať predávajúcemu elektronickou formou.

6.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Preto v prípade zistenia takejto skutočnosti je predávajúci oprávnený zraziť čiastku zodpovedajúcu takémuto zníženiu hodnoty tovaru.

Politika súborov Cookies

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webu. Vďaka týmto súborom si webový server zapamätá na určitý čas Váš pohyb a preferencie na webovej stránke (napr. zvolený jazyk, veľkosť písma a pod.) a pri ďalšej návšteve webovej stránky ich už nemusíte znovu zadávať. Súbory Cookies využívajú pre svoju činnosť väčšina webových stránok a e-shopov.

Rozdelenie súborov cookies

Súbory cookies sa dajú rozdeliť podľa trvanlivosti na:

 • Krátkodobé (session cookie) – po zavretí prehliadača sa vymažú z Vášho počítača
 • Dlhodobé (persisten cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú uložené vo Vašom počítači a vymažú sa po uplynutí veľmi dlhej doby. (Podľa nastavenia Vášho prehliadača). Zmazať ich môžete aj ručne.

Podľa účelu ich vieme rozdeliť na:

 • Technické – slúžia k základným funkciám webu alebo stránky (prehrávanie videa, zdieľanie obsahu, prihlasovanie)
 • Analytické – slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom chovaní. Na ich základe môžeme upravovať web tak, aby bol viac používateľsky príjemnejší.
 • Remarketingové – slúžia k cielenému zobrazovaniu reklám na používateľa

Ako používame súbory cookies ?

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na:

 • Pre nevyhnutnú funkcionalitu webu
 • Zapamätanie si používateľských nastavení
 • Zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch
 • Pre lepšie prispôsobenie reklám a zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach

Aké súbory cookies používame ?

Google Analytics

Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Slúži na získavanie a zhromažďovanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky používateľmi. Cieľom použitia služby je bližšie pochopenie potrieb našich návštevníkov a uistiť sa o ich spokojnosti. Google Analytics ukladá informácie o tom aké stránky navštevujete, ako dlho sa na nich zdržíte, odkiaľ ste na stránky prišli a na aké odkazy klikáte. Všetky informácie spolu so súbormi cookies sú spoločnosťou Google, Inc. prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Tieto dáta neobsahujú žiadne dôverné údaje, na základe ktorých, by sme boli schopní identifikovať konkrétneho návštevníka. Dĺžka uchovávania týchto informácií je nastavená na neurčito. Spoločnosť Google, Inc. môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám, pokiaľ to bude vyžadovať zákon.

Pre viac informácií o ochrane súkromia kliknite sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Pre nainštalovanie softvérového doplnku na odmietnutie súborov cookies Google Analytics kliknite sem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Facebook

Spoločnosť Facebook, Inc. využíva súbory cookies na obsluhu like a share tlačidiel, tak aby mohol návštevník webovej stránky rýchlejšie a pohodlnejšie zdieľať informácie zobrazené na Vašej webovej stránke. (napr. články, produkty, portfólio a pod.) Pre viac informácií o súboroch cookies využívané spoločnosťou Facebook, Inc. kliknite sem: https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/

 

Nastavenie prehliadača

Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby blokovala súbory cookies. A to aj napriek tomu, že niektoré prvky na webovej stránke nemusia pracovať správne. Nastavenie súborov cookies sa obvykle nachádza v záložke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“.

Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:

Pre ďalšie informácie o súboroch cookies a ich využití nájdete na stránkach http://aboutcookies.org/

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť MAXIMO Dvere s.r.o, so sídlom 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10, IČO: 46 493 441, DIČ: 2820020830, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 33041/N 33

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. f všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam,

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti:

 • DHL Express ( Slovakia), spol. s r.o., so sídlom Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
 • Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01  Bratislava, IČO: 48 136 999
 • Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01  Zvolen, IČO: 46 489 592
 • UPS SK s.r.o.,so sídlom Kopčianska 10, Bratislava 851 01, IČO: 46 671 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 98480/B.
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
 • Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13,Lieskovec 962 21, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9084/S

Poskytovania IT služieb:

 • Shoptet s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53607791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.:23456/N

Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.
 • Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahlasované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.
 • Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmazosobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete použite formulár:

Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 917/747-192, písomne na adrese: MAXIMO Dvere s.r.o, 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10, alebo  e-mailom obchod@netdvere.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Táto zmluva upravuje podmienky kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou MAXIMO Dvere s.r.o. (so sídlom 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10, IČO: 46 493 441, DIČ: 2820020830, IČ DPH: SK2820020830) – ďalej tiež „spoločnosť“ alebo „predávajúci“, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu na svojej internetovej stránke www.dvere-active.sk, ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru a/alebo poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú:
MAXIMO Dvere s.r.o.
sídlo: 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10,
IČO: 46 493 441,
DIČ: 2820020830, IČ DPH: SK2820020830
telefón: +421 0917/747-192
e-mail: obchod@netdvere.sk

1.3. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
webová adresa: www.soi.sk

 1. Objednávka tovaru

2.1. Na produkty (tovar) distribuované v elektronickom obchode spoločnosti MAXIMO Dvere s.r.o. na internetovej stránke www.netdvere.sk (ďalej tiež „elektronický obchod“) možno objednávky zadávať cez internet (online) na vyššie uvedenej internetovej adrese spoločnosti alebo telefonicky na kontaktné čísla uvedené na vyššie uvedenej internetovej stránke.

2.2. Pri nákupe treba uviesť dodacie a kontaktné údaje označené vo formulári.

 1. Postup pri kúpe tovaru

3.1. Kliknutím na sortiment elektronického obchodu možno prezerať tovar distribuovaný predávajúcim, ktorý je zoradený podľa kategórií. Po vybratí tovaru a zadaní údajov uvedených vo formulári možno odoslať predávajúcemu nezáväznú objednávku.

3.2. O doručenej nezáväznej objednávke elektronický obchod dá kupujúcemu spätnú väzbu emailom alebo telefonicky na ním uvedené kontaktné údaje. Predávajúci je oprávnený za účelom zistenia vhodnosti objednaného tovaru z hľadiska montáže zisťovať u kupujúceho údaje súvisiace so zameraním krídla dverí. Po poskytnutí potrebných údajov predávajúci pošle kupujúcemu celkovú cenovú ponuku na ním uvedenú e-mailovú adresu. Objednávka je záväzná, akonáhle kupujúci potvrdí naspäť emailom cenovú ponuku predávajúceho. Za záväznú objednávku kupujúceho sa považuje správa odoslaná z emailovej adresy kupujúceho, ktorý uviedol pri nezáväznej objednávke tovaru.

3.3. Takto potvrdené objednávky elektronický obchod splní v dodacej lehote podľa dohody zmluvných strán, najneskoršie však do 30 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky, predávajúci si však vyhradzuje právo, že v prípade prekážky dodania tovaru v uvedenej lehote môže predávajúci dodaciu lehotu predĺžiť maximálne o ďalších 30 dní pri súčasnom vyrozumení kupujúceho o tejto skutočnosti.

3.4. Ak objednaný tovar predávajúci nemá k dispozícii, je povinný o tejto skutočnosti ho bezodkladne informovať.

 1. Prevzatie tovaru, cena dopravy

4.1. Tovar objednaný v elektronickom obchode predávajúci doručí na miesto označené zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru. Súčasne v prípade žiadosti kupujúceho vykoná aj montáž a osadenie dverí, a to v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 16.00 hod. Povinnosť dodať tovar splní predávajúci odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo jeho zástupcovi a v prípade, že kupujúci si objedná aj montáž dverí, vykonaním montáže, pričom nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru (dverí), resp. vykonaním montáže a osadením dverí.

4.2. Cena dopravy v prípade dodania tovaru do vzdialenosti 100 km tam aj späť od sídla predávajúceho je zahrnutá v cene tovaru. V prípade, že tovar sa dodáva do vzdialenejšieho miesta, tak cena dopravy sa dohodne pri uzavretí kúpnopredajnej zmluvy, resp. doručením záväznej objednávky.

 1. Ceny, platobné podmienky

5.1. Ceny tovarov elektronický obchod zverejňuje a označuje na stránke, na ktorej je ten ktorý tovar popísaný, ako aj v nezáväznej objednávke. Ceny sú uvedené vrátane DPH a v eurách.

5.2. Faktúru predávajúci odovzdá kupujúcemu súčasne s tovarom, resp. po zaplatení ceny tovaru a montáže.

5.3. Kupujúci uhradí cenu tovaru spolu s cenou dopravy súčasne pri odovzdaní tovaru, resp. po vykonaní montáže a osadenia dverí.

5.4. Ak celkový počet objednaného tovaru (dverí) uvedeného v objednávke prevyšuje 3 ks, tak predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie zálohy vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru.

 1. Právo na odstúpenie

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, okrem prípadu, že už bola vykonaná montáž a osadenie dverí. Začatím osadenia dverí kupujúci stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorú skutočnosť kupujúci berie na vedomie a výslovne s tým súhlasí. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona číslo 102/2014 Z.z. v platnom znení.

6.2. V prípade odstúpenia sa kúpna zmluva zrušuje. Predávajúci je v takomto prípade povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby predtým, než je mu tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4. Pri odstúpení je kupujúci oprávnený použiť tlačivo uvedené v prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a toto zaslať predávajúcemu elektronickou formou.

6.5. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Preto v prípade zistenia takejto skutočnosti je predávajúci oprávnený zraziť čiastku zodpovedajúcu takémuto zníženiu hodnoty tovaru.

 1. Záručné podmienky

7.1. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, že výrobca tovaru poskytuje záruku dlhšiu, než je uvedená v Občianskom zákonníku, tak platí táto záruka.

7.2. Predávajúci vyhlasuje a kupujúci berie na vedomie, že dvere predávané a uvedené na webstránke www.netdvere.sk sú určené výlučne ako vchodové dvere do bytov v bytových domoch. V prípade ich osadenia do iných stavebných otvorov (napr. rodinné domy) predávajúci nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za tovar z dôvodu, že predmetné dvere predávané a uvedené na webstránke wwwnetdvere.sk sú určené výlučne ako vchodové dvere do bytov v bytových domoch.

7.3. Predávajúci vyhlasuje, že dvere predávané a uvedené na webstránke www.netdvere.sk disponujú príslušnými certifikátom bezpečnosti, pričom trieda bezpečnosti je uvedená vždy pri zobrazení tých ktorých dverí. Táto skutočnosť však neznamená a predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté prekonaním týchto dverí ako prekážky pri akejkoľvek protiprávnej činnosti (napr. krádež vlámaním do bytu). Záruka sa nevzťahuje na nepriechodnosť dverí.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď vada vznikla v dôsledku nesprávneho používania alebo neodborných zásahov do predmetu kúpy.

7.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, na ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 1. Vybavovanie reklamácií a sťažností

8.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamácie a sťažnosti, a to písomnou formou zaslaním listu adresovaného predávajúcemu na adresu jeho sídla:

 • MAXIMO Dvere s.r.o. (so sídlom 94002 Nové Zámky, Jánošíkova 10
 • elektronicky na adresu: obchod@netdvere.sk
 • prostredníctvom internetovej stránky www.netdvere.sk

8.2. Reklamácie a sťažnosti zaslané spôsobom uvedeným v bode 8.1. a doručené predávajúcemu predávajúci je povinný vybaviť v lehote 30 dní a o výsledku je povinný informovať kupujúceho. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný svoje stanovisko odôvodniť. V prípade odmietnutia reklamácie alebo sťažnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho o tom, na ktorý orgán sa môže obrátiť so svojou reklamáciou alebo sťažnosťou, vrátane kontaktnej adresy tohto orgánu.

 1. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov sa riadi osobitnou úpravou, ktorá je zverejnená na webstránke predávajúceho www.netdvere.sk a je plnej v súlade so zákonom číslo 18/2018 Z.z. v platnom znení.

 1. Záverečné ustanovenia

10.1. Otázky neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi predpismi a pravidlami zverejnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.netdvere.sk).

10.2. Prezeraním internetových stránok elektronického obchodu a zadaním objednávky používateľ, resp. kupujúci vyjadrujú súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

10.3. Spoločnosť MAXIMO Dvere, s.r.o. je oprávnená jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky. Zmena nadobudne účinnosť nasledujúcim pracovným dňom po jej zverejnení na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY